KOMPARO – dotazníkový prieskum

by

Po ročnej prestávke sme opäť ponúkli školám unikátnu možnosť zmapovať kultúru a klímu svojej školy prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Zahrnieme doň učiteľov, rodičov i žiakov.

Otázky v dotazníkoch sa týkajú týchto tematických okruhov: fyzické prostredie školy, kultúra, identita a ciele školy, štýl riadenia, komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi, socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi, vyučovacie štýly, klíma na hodinách, komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, socioklíma a vzťahy medzi žiakmi, komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi.

Pokiaľ ste nedostali zásielku s ponukou a máte o dotazníkový prieskum záujem, vyplňte prihlášku najneskôr 24. februára 2017.