Čo je EXAMINO?
EXAMINO je nový web poskytujúci žiakom možnosť overiť si, do akej miery ovládajú to, čo sa mali v jednotlivých ročníkoch naučiť a zároveň sa doučiť to, v čom ešte majú rezervy. Je určený žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl, dobre však poslúži aj žiakom prímy – kvarty osemročných gymnázií či žiakom nižších ročníkov stredných škôl, ktorí si chcú zopakovať učivo ZŠ. Ideálne sa hodí na prípravu na Testovanie 9, na KOMPARO, na prijímacie či talentové skúšky, ako aj na celoročné priebežné opakovanie a precvičovanie učiva.
Ktoré predmety pokrýva EXAMINO?
Väčšina otázok a testov je zo slovenčiny a z matematiky – v týchto predmetoch je kompletne pokryté učivo II. stupňa ZŠ. V rámci testov KOMPARO z minulých školských rokov tu však nájdete aj otázky z iných predmetov (dejepis, fyzika, biológia, geografia, vlastiveda a prírodoveda). Postupne budú na EXAMINE pribúdať otázky a testy aj z ďalších predmetov. Základ EXAMINA tvoria testové otázky pokrývajúce učivo slovenčiny a matematiky v 5. – 9. ročníku ZŠ (spolu viac ako 3 000 otázok). Okrem nich tu nájdete aj
  • otázky z testov KOMPARO zo školských rokov 2018/19 a 2019/20 (takmer 400 otázok),
  • ukážkové otázky z testov všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností (viac ako 630 otázok).
Okrem testových otázok ponúka EXAMINO vyše 800 ťahákov – prehľadných zhrnutí učiva.
Aké typy otázok sú použité v EXAMINE?
EXAMINO využíva uzavreté otázky, a to dvoch typov:
  • Pri otázkach s výberom jednej odpovede sú uvedené štyri možné odpovede označené písmenami A, B, C, D, pričom správna je práve jedna z nich. Úlohou žiaka je vyznačiť tú možnosť, ktorá obsahuje správnu odpoveď.
  • Pri otázkach s viacnásobným výberom sú tiež uvedené štyri možné odpovede, tentokrát sú však označené 1, 2, 3, 4. Správna je buď jedna, alebo niekoľko z nich. Úlohou žiaka je vyznačiť všetky možnosti, ktoré obsahujú správnu odpoveď.
Ako pracovať s cvičnými otázkami?
Ku každému tematickému celku ponúka EXAMINO množstvo cvičných otázok. Slúžia žiakom na precvičovanie a na overenie si, či už dané učivo ovládajú. Keď sa zobrazí cvičná otázka, žiak má rôzne možnosti ako postupovať:
  • Ak nechce na otázku odpovedať, môže rovno stlačiť tlačidlo ĎALEJ a zobrazí sa mu ďalšia otázka.
  • Ak niečomu v zadaní otázky nerozumie, môže stlačiť tlačidlo ŤAHÁKY K OTÁZKE. Zobrazí sa mu jeden alebo niekoľko ťahákov obsahujúcich vysvetlenie pojmov, ktoré sú potrebné pre pochopenie otázky či pre jej správne zodpovedanie.
  • Ak chce skúsiť odpovedať, môže vyznačiť odpoveď, resp. odpovede, ktoré považuje za správne. Ak nechce okamžitú spätnú väzbu, môže stlačiť tlačidlo ĎALEJ a zobrazí sa mu ďalšia otázka. Jeho odpoveď bola zaznamenaná. Či bola správna a koľko bodov za ňu získal, sa dozvie vo vyhodnotení v závere.
  • Ak chce žiak okamžitú spätnú väzbu na svoju odpoveď, môže stlačiť tlačidlo MÁM TO DOBRE? a dozvie sa, či jeho odpoveď bola správna alebo nesprávna. Ak bola správna, program ho vráti k otázke. Ak bola jeho odpoveď nesprávna, dostane na výber: buď sa môže vrátiť k otázke a skúsiť zmeniť svoju odpoveď, alebo si môže vyžiadať zobrazenie správnej odpovede.
Čo sú ťaháky?
Ťaháky majú podobu kartičiek so stručným prehľadným zhrnutím učiva. Vysvetľujú všetku „teóriu“, ktorú majú žiaci ovládať. Momentálne je ich na EXAMINE viac ako 800. S ťahákmi možno pracovať dvojako. Kto si chce zopakovať nejaký tematický celok, môže postupne prechádzať všetkými ťahákmi k danej téme. Druhá možnosť je postupne odpovedať na cvičné otázky. Takmer pri každej má žiak možnosť kliknúť na tlačidlo ŤAHÁKY K OTÁZKE a zobrazia sa mu tie ťaháky, ktoré súvisia s danou otázkou.
Aké používateľské programy ponúka EXAMINO?
EXAMINO ponúka používateľom tri rôzne programy: BASIC, ŠTANDARD a PRÉMIUM. Líšia sa cenou a ponukou obsahu. Ceny jednotlivých programov závisia od dĺžky obdobia, na ktoré si ich používateľ predplatí.