Posts From the monthly archives: "February 2017"

Po ročnej prestávke sme opäť ponúkli školám unikátnu možnosť zmapovať kultúru a klímu svojej školy prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Zahrnieme doň učiteľov, rodičov i žiakov. Otázky v dotazníkoch sa týkajú týchto tematických okruhov: fyzické prostredie školy, kult…(Read More)